Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk vermeld zijn onze aanbiedingen steeds vrijblijvend. Al onze aanbiedingen en verbintenissen, aangegaan door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging vanuit de firma. Bestellingen van klanten zijn slechts bindend zodra de firma deze schriftelijk heeft aanvaard of de uitvoering van de overeenkomst heeft aangevat.

MY LIGHTS is nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke misverstanden vanwege de klant of derden van bijvoorbeeld maat, soort, hoeveel, gewicht e.a. Wanneer een bestelling gedaan wordt voor rekening van een derde is de besteller hoofdelijk gehouden tot betaling van hetgeen overeenkomstig de bestelling werd geleverd. De prijzen zijn deze die uitdrukkelijk zijn vermeld op de offertes of de aanvaarding van de bestelling of nog op een schriftelijke overeenkomst tussen partijen opgemaakt. In alle andere gevallen zijn de op de dag van de tot standkoming van de overeenkomst bij MY LIGHTS gebruikelijk aangerekende prijzen geldig.

De klant erkent door zijn bestelling kennis te hebben van deze prijzen. Verhogingen van heffingen, taksen en omslagbelastingen worden steeds onmiddellijk toegepast. Indien de uitvoering van de overeenkomst geschorst of uitgesteld wordt, om welke reden dan ook, behoudt MY LIGHTS zich het recht voor om de prijzen, gewijzigd ingevolgde gestegen aankoop-, administratie-, loon- of andere kosten, aan te passen.
Ingeval van tegenstrijdigheid van inhoud tussen de offerte, de levering en de factuur, gaat de tekst van het factuur voor.

De facturatie gebeurt enkel aan de hand van de hoeveelheden die op de leveringsbons zijn aangeduid tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De betalingen gebeuren met overschrijving of indien mogelijk ook in contanten dit na afgifte van de factuur en, ingeval van toezending van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum. Na afloop van de betalingstermijn van 30 dagen zijn rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd. een factuurintrest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand; Een schadebeding van 10%. Na afloop van dezelfde termijn verliest de klant het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die dan ook onmiddellijk eisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en schadebeding.

In geval van niet betaling van zelfs één factuur binnen de gestelde termijn kan MY LIGHTS elke verdere uitvoering van de overeenkomst schorsen of stopzetten naar eigen keuze, zonder enig verhaal van de klant, onverminderd het recht van MY LIGHTS om schadevergoeding te vorderen van de klant wegens contractverbreking, waarbij partijen overeenkomen dat de schade door MY LIGHTS gelden minstens forfaitair 10% bedraagt van de waarde van de niet uitgevoerde leveringen, onverminderd het recht van MY LIGHTS om elke andere bewezen schade bijkomend te vorderen.

In geval van aanvraag van gerechtelijk akkoord, in vereffeningstelling of faillissement en ingeval van niet betaling op de vervaldag van een wissel of bij niet naleving van enige andere betalingsbelofte, vervallen de door MY LIGHTS aangegane verbintenissen automatisch behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk bericht van MY LIGHTS. Alle geleverde goederen, voor zover nog individualiseerbaar, blijven in zulk geval door loutere kennisgeving tot het eigendom van MY LIGHTS behoren, of worden onmiddellijk betaalbaar, zonder uitstel van betaling. Het afgeven van wissels of andere waardepapieren doen geen schuldvernieuwing ontstaan.

Tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven zijn alle overeenkomsten ontstaan en uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van MY LIGHTS en zijn Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk exclusief territoriaal bevoegd, waarbij de Belgische wet exclusief van toepassing is.